dr hab. Małgorzata Lipowska, prof. UG

kandydatka na dziekana
Wydziału Nauk Społecznych UG

logo UG i WNS UG
dr hab. Małgorzata Lipowska prof. UG

Czas efektywnej współpracy
WSPÓLNIE, DYNAMICZNIE, SKUTECZNIE!

Nauka

DĄŻENIE DO DOSKONAŁOŚCI NAUKOWEJ Z SZACUNKIEM DLA POSZCZEGÓLNYCH DYSCYPLIN

 • wspieranie budowania międzyinstytutowych zespołów i integrację naukową wszystkich naszych instytutów
 • wypracowanie specyficznej dla dyscypliny optymalnej strategii publikacyjnej
 • odciążenie pracowników w zakresie naukowej „biurokracji” przez wzmocnienie biura nauki WNS
  – sprawozdawczość naukowa
  – aplikowanie i rozliczanie grantów
 • wsparcie kariery naukowej na wszystkich etapach (mgr, dr, dr hab.) poprzez mentoring i tandemy naukowe
 • koordynacja działań w zakresie pozyskiwania wsparcia finansowego z poziomu wydziałowego, uczelnianego i samorządowego
 • zwiększenie rozpoznawalności osiągnięć naukowych pracowników wydziału (wzrost cytowalności, większy dostęp do funduszy unijnych)

Dydaktyka

WZMOCNIENIE ETOSU NOWOCZESNEGO KSZTAŁCENIA AKADEMICKIEGO

 • kształtowanie procesu krytycznego myślenia studentów, jako kluczowej kompetencji dynamicznego rynku pracy
 • docenienie praktyków:
  – zwiększenie dostępności awansu na stanowisko profesora dydaktycznego
  – wyjazdy studyjne i publikacje dydaktyczne szkolenia
  i konferencje branżowe dla dydaktyków

POPRAWA KOMFORTU PRACY DYDAKTYCZNEJ

 • elastyczne dostosowywanie liczebności grup do charakteru zajęć
 • rozbudowanie i unowocześnienie bazy dydaktycznej
 • zwiększenie dostępu do biblioteki cyfrowej: skrypty 
  i podręczniki
 • większa dostępność zajęć w formie tutoringu, e-learningu i hybrydowej
 • włączenie zajęć dydaktycznych w systemy certyfikujące zewnętrznych podmiotów

POSZERZENIE OFERTY
DYDAKTYCZNEJ

 • wsparcie w tworzeniu nowych kierunkówstudiów (także dla obcokrajowców)
 • poszerzenie oferty studiów podyplomowych (studia partnerskie,certyfikujące, kwalifikacyjne)

Współpraca

W RAMACH UCZELNI

 • kontynuowanie strategii konsolidacji procesu organizacji dydaktyki
 • usprawnianie przepływu informacji i dokumentacji pomiędzy wydziałem i administracją centralną
 • zwiększenie promocji wydziałowych kandydatów do nagród

Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM

 • zwiększenie transferu know-how nauka – praktyka
 • wsparcie procesu komercjalizacji wyników badań na korzystnych warunkach
 • otwarcie ścieżki doktoratów wdrożeniowych
 • zapraszanie zewnętrznych ekspertów
  w poszczególnych dyscyplinach
 • opracowanie wydziałowego newsletteru promującego działalność naukową i dydaktyczną WNS
 • promowanie współpracy kół naukowych z interesariuszami zewnętrznymi

MIĘDZYNARODOWA

 • intensyfikacja współpracyw ramach SEA-EU
 • poszerzenie oferty staży dla pracowników, doktorantów i studentów
 • tworzenie szkół letnich
 • zwiększenie dostępności programów wymiany międzynarodowej